Kompleksais skaitlis: uz eksponenciālo formu

Kompleksu skaitli z = a + bi var izteikt eksponentformā – eksponentfunkcija ar imagināru kāpinātāju:

z = r ei*φ,

kur r > 0 un −π < φ ≤ π.